Historia Spółdzielni

Zobacz: Historia Osiedla - materiał autorstwa p. Jana Jerzego Piechoty (PPSplik pss.pps)
----------------------------

Początki działalności naszej spółdzielni sięgają roku 1976, gdy na Zebraniu Przedstawicieli Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w dniu 27 maja podjęto Uchwałę powołującą Osiedle Związku Walki Młodych jako samodzielną jednostkę gospodarczą i organizacyjną, działającą w oparciu o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy. Działalność tą osiedle prowadziło w ramach Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w okresie od 01.01.1977 - 30.06.1981 r. 
Na Zebraniu Założycielskim Samodzielnej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedli ZWM i Malinki w Opolu w dniu 25.03.1981 r. podjęto między innymi Uchwałę o powołaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej imieniem ZWM na pełnym rozrachunku gospodarczym z osobowością prawną od dnia 01.07.1981 r. Tą też datę należy przyjąć jako dzień powstania naszej spółdzielni. Na zebraniu tym przyjęto również treść pierwszego statutu Spółdzielni oraz dokonano wyboru członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółdzielni. 
W dniu 11.06.1981r. Rada Nadzorcza powołała pierwszy Zarząd Spółdzielni w składzie:

1. Prezes Zarządu – Dyrektor - Pan Henryk Czyżyński
2. Członek Zarządu – Z -ca Dyrektora d/s Techniczno –Inwestycyjnych - Pan Leszek Biały 
3. Członek Zarządu – Z – ca Dyrektora ds.Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
i Organizacyjno – Samorządowych - Pan Leszek Szlachta


Na koniec 1981 r. Spółdzielnia zrzeszała 5.739 członków, w tym zamieszkałych 3.779 członków. Spółdzielnia posiadała 47 budynków mieszkalnych własnych, w których znajdowały się 3.872 mieszkania o powierzchni użytkowej 213 tys. m² oraz lokale użytkowe o powierzchni 6,6 tys. m². Z zachowanego sprawozdania na Zebranie Przedstawicieli Członków za rok 1982 możemy dowiedzieć się, że na dzień 31.12.1982 r. Spółdzielnia liczyła już 7.484 członków w tym zamieszkałych 4.325 i posiadała 58 budynków własnych, w tym 51 mieszkalnych, w których znajdowało się 4.238 mieszkań. Powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielczych wynosiła 237 tys. m², w tym lokali mieszkalnych 229 tys. m² i lokali użytkowych 8 tys. m². Ponadto Spółdzielnia zarządzała w tzw. powiernictwie 13 budynkami innych właścicieli o pow. użytkowej 30 tys. m² zlokalizowanymi na terenie osiedla „Malinka”. Koszty eksploatacji działalności podstawowej spółdzielni za 1982 r. zamknęły się kwotą 32 mln zł ( bez kosztów energii cieplnej), co w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej na miesiąc wynosiło 12,60 zł. Zatrudnienie w 1982 r. w spółdzielni wynosiło 193 etaty. 

W czerwcu 1983 r. wybrano na kolejną kadencję do czerwca 1988 r. Radę Nadzorczą, na której czele stanął Pan Ginter Pach. Kolejne lata to okres dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co zaowocowało wzrostem zasobów mieszkaniowych w naszej spółdzielni oraz przyrostem ilości członków. 

Na koniec 1986 r. Spółdzielnia liczyła 9.778 członków, w tym zamieszkałych 6.264. Na terenie spółdzielni zrealizowanych było: 7 pawilonów handlowo-usługowych, 9 przedszkoli, 3 żłobki, 2 punkty pocztowe, 1 apteka, 2 ośrodki zdrowia, 1 ekspozytura PKO, ponadto w zasobach funkcjonowało 39 różnych punktów usługowych. Własne zasoby mieszkaniowe spółdzielni to 79 budynków o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynoszącej 365 tys. m². Powierzchnia lokali użytkowych wynosiła ponad 12 tys. m². 

W ramach administracji powierzonej Spółdzielnia zarządzała 18 budynkami o powierzchni ponad 50 tys. m². Zatrudnienie w roku 1986 wynosiło 322 etaty. Koszty eksploatacji zasobów w przeliczeniu na m² miesięcznie wynosiły 106 zł. Niestety lata 80 to również okres ujawniania się szeregu wad technologicznych, którymi obarczone było budownictwo wielkopłytowe a miedzy innymi: pękające grzejniki panelowe, gnijące wykładziny typu „lentex”, przemarzające ściany. Większość środków spółdzielni gromadzonych w ramach funduszu remontowego przeznaczane było na usuwanie tych wad, środki te wspomagane były dotacjami z budżetu państwa. Na powyższe nałożył się odczuwany deficyt energii cieplnej ( niedogrzewanie mieszkań) w mieście Opolu oraz bardzo zła jakość wody zimnej tzw. „ brunatna ciecz”, która płynęła z naszych kranów. 

W roku 1987 zakończono realizację „Domu Złotej Jesieni” przy ul. Hubala 4 wraz z częścią socjalną. W tamtym okresie, jak i obecnie jest to jedyny obiekt w województwie opolskim, przeznaczony dla osób starszych, którzy zajmują samodzielne lokale mieszkalne mając jednocześnie dostęp do zaplecza socjalno - rehabilitacyjnego. Funkcję swą budynek ten zachował do dzisiaj. 

W roku 1988 na czteroletnią kadencję wybrano kolejną Radę Nadzorczą, której przewodniczyła Pani Antonina Boroń, a następnie Pan Stanisław Rączy. W okresie dekady lat osiemdziesiątych Prezesem Zarządu Spółdzielni pozostawał Pan Henryk Czyżyński natomiast zmiany następowały na stanowiskach Członków Zarządu, w tym okresie kolejnymi członkami zarządu byli:
- Pan Czesław Baciński - Z-ca Dyr. ds. Techn. – Inwest. 1982 – 1987,
- Pani Maria Smoła - Z-ca Dyr. ds. Eksploatacji 1983 – 1985,
- Pan Janusz Joeschke - Z-ca Dyr. ds. Eksploatacji 1985 – 1986,
- Pan Zdzisław Hulacki - Z-ca Dyr. ds. Eksploatacji 1987 – 1990,
- Pan Andrzej Jakiel - Z-ca Dyr. ds. Zaplecza 1987 – 1990.

Rok 1990 to początek przemian polityczno – ustrojowych w naszym kraju, których skutek nie ominął również naszej Spółdzielni. W dniu 31.03.1990 r. Prezesem Zarządu zostaje wybrany Pan Leszek Biały, w lipcu 1990r. Z-cą Prezesa ds. Zaplecza zostaje Pan Ryszard Myga, natomiast w styczniu 1991na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Eksploatacji powołany zostaje Pan Adam Jaroch Zarząd w tym składzie obowiązki swe będzie pełnił do końca lutego 1993 r. 

Na koniec 1990 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. ZWM administrowała w zasobach własnych i zleconych 153 budynkami o powierzchni użytkowej 484 tys. m², w tym 119 budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 402 tys. m² i łącznej ilości 8.677 mieszkań. 

W zasobach własnych spółdzielni mieszkało ogółem 7.203 członków na ogólną liczbę członków spółdzielni wynoszącą 9.516. W administracji zleconej Spółdzielnia posiadała 19 budynków, w których znajdują się 1.292 mieszkania, o pow. użytkowej 67 tys. m². Na terenach osiedli spółdzielczych, które wyodrębniano sukcesywnie w latach poprzednich tworząc na nich cztery administracje istniała już znaczna baza handlowo – usługowa zlokalizowana w pawilonach realizowanych zgodnie z planami architektonicznymi osiedla. Na terenie spółdzielni istniały przychodnie zdrowia, sklepy, urzędy pocztowe szkoły, przedszkola, żłobki, zlokalizowane w pomieszczeniach wybudowanych w tym celu. W roku 1990 rozpoczęto procesy umożliwiające rozliczanie kosztów w oparciu o ich faktyczne zużycie, a nie tylko o normy i wskaźniki, w tym celu miedzy innymi rozpoczęto w porozumieniu z WPEC Opole montaż liczników ciepła w wymiennikowniach, montaż wodomierzy w budynkach niskich i wysokich. Szeroko rozpropagowano akcję montażu domofonów. Rok 1990 to również dalszy ciąg usuwania wad technologicznych: ocieplanie budynków, wymiana grzejników, wymiana wykładzin podłogowych. 

Trudno w tym miejscu podawać kwoty, które w tym roku przeznaczano na remonty i utrzymanie zasobów, gdyż dla wielu czytelników byłyby to kwoty abstrakcyjne (dziesiątki miliardów zł), starsze pokolenia pamiętają „szalejącą” inflację, zarobki w milionach zł, itp. 

Zatrudnienie ogółem w spółdzielni wynosiło średnio za 1990 r. 319 etatów w tym 192 etaty na stanowiskach robotniczych. W tym roku zakończono proces wymiany „lentexu” zakwalifikowanego w latach poprzednich jako wada technologiczna. Rok 1990 to również koniec tzw. boomu inwestycyjnego. Powodem tego była zasadnicza zmiana w zasadach finansowania budownictwa mieszkaniowego. Budżet Państwa wycofał się z preferencyjnych kredytów mieszkaniowych wprowadzając w to miejsce kredyty komercyjne. 

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres transformacji ustrojowej w kraju, który również znalazł swoje odbicie w naszej spółdzielni. Po pierwsze należało przystosować struktury spółdzielni do działalności w gospodarce rynkowej, co wymagało podejmowania szeregu niepopularnych decyzji, a zwłaszcza zmniejszenie zatrudnienia. Po drugie w okresie tym następował znaczny wzrost kosztów utrzymania zasobów spółdzielni, związany głównie z zakupem usług obcych: dostawy energii cieplnej, wody i kanalizacji, wywóz śmieci oraz wzrost spowodowany bardzo wysoką inflacją. Po trzecie w szybkim tempie wzrastały zadłużenia spółdzielni, a tym samym jej członków z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na realizację budownictwa mieszkaniowego. Spowodowane to było w głównej mierze znacznym wzrostem odsetek od kredytów oraz wycofywaniem się Państwa z umarzania części kredytów. Wszystkie te czynniki powodowały wzrost napięcia na linii członek spółdzielni a Zarząd, który obwiniany był za wszystko, co przyniosła nowa rzeczywistość polityczno – gospodarcza. 

Mimo tych trudności kontynuowano w naszej spółdzielni proces inwestycyjny, prowadzono ocieplenia budynków mieszkalnych oraz wymiany grzejników z udziałem środków pochodzących z dotacji budżetowej. Kontynuowano również proces montażu liczników ciepła i wody w celu obniżenia bieżących kosztów eksploatacji. 

Na koniec 1992 liczba członków spółdzielni wynosiła 9.628 w tym zamieszkałych 7.925. Spółdzielnia administrowała 169 budynkami w zasobach własnych i obcych o powierzchni użytkowej 473 tys. m² i 8.591 mieszkaniach. 

Z dniem 01.01.1993 r. zrezygnowano z prowadzenia administracji zleconej. Na przestrzeni dwóch lat zatrudnienie w spółdzielni zmniejszyło się z 319 etatów do 171 na koniec 1992 r. W roku 1992 dokonano wyborów Rady Nadzorczej, na kolejną czteroletnią kadencję, jej przewodniczącymi byli Pan Jan Pomierny, Pan Marian Długołęcki oraz Pan Tadeusz Moisiejew. Ilość osób pełniących funkcję przewodniczących rady może świadczyć, że był to dość burzliwy okres w historii naszej Spółdzielni. Wynikiem opisanych czynników i spowodowanych nimi napięć było złożenie w miesiącu lutym 1993 r., rezygnacji przez Zarząd Spółdzielni z pełnienia swoich obowiązków. 

Z dniem 01.03.1993 Rada Nadzorcza powołał na okres trzech miesięcy Zarząd w składzie Pan Tadeusz Jeżyk – Prezes Zarządu, Pan Marek Michalak – Z-ca Prezesa oraz Pan Marian Długołęcki – Z-ca Prezesa, natomiast z dniem 01.06.1993 r. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd w składzie :

- Pan Tadeusz Jeżyk – Prezes Zarządu do lipca 1996 r., 
- Pan Andrzej Wyrzykowski – Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji do lipca 1994 r.,
- Pan Ryszard Karwasiecki – Z-ca Prezesa ds. Technicznych do października 1997r. 

W tym okresie kontynuowano realizację zadań związanych z ociepleniem budynków mieszkalnych i wymianą grzejników panelowych na żeliwne, ponadto rozpoczęto w naszej spółdzielni wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne oraz montaż podzielników kosztów energii cieplnej w mieszkaniach. Na te zadania Spółdzielnia otrzymywała dotację budżetową. Rozpoczęto również montaż wodomierzy w mieszkaniach. 

W spółdzielni w dalszym ciągu realizowany był program inwestycyjny, mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych związanych z wycofaniem się Budżetu Państwa z tanich kredytów mieszkaniowych. Na koniec 1996r. Spółdzielnia zrzeszała 9.796 członków w tym 8.820 zamieszkałych i 976 oczekujących. W eksploatacji spółdzielni znajdowało się 126 budynków, w których znajdowało się 8.345 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 461,5 tys. m². Zatrudnienie w spółdzielni wynosiło 108 etatów. 

W okresie tych trzech lat obowiązki członków zarządu pełnili również: Pan Józef Sochor (12.1994 r. – 09.1995), Pan Józef Moch (07-08 1996). W 1996r. odbyły się wybory do Rady Nadzorczej, której Przewodniczącym został Pan Bronisław Jankowski. Z dniem 01.09.1996 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Rada powołała Pana Wita Bródkę, który pełnił obowiązki do 30.08.2008r. Od dnia 01.09.2008r. funkcję Prezesa Zarządu Pełni Pan Adam Jaroch. Od 15.07 1997r. obowiązki Z-cy Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych pełni Pan Marek Czachor. Od 01.02.2009r. obowiązki Z-cy Prezesa ds. Finansowych pełni Pan Piotr Miksa.

 

Lata 1996–2000 to okres, w którym budżet Państwa zaprzestał wspomagania spółdzielczości mieszkaniowej systemem dotacji do kosztów zakupu energii cieplnej i robót termo-modernizacyjnych, dlatego też działania gospodarcze w naszej spółdzielni skupiały się przede wszystkim na zakończeniu procesu wyposażenia mieszkań w indywidualne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji cieplnych w budynkach poprzez montaż automatyki pogodowej, zaworów termostatycznych pod pionami ciepłej wody oraz wspieraniu montażu wodomierzy przez członków spółdzielni w lokalach mieszkalnych. Kontynuowany był proces ocieplania budynków mieszkalnych ze środków własnych spółdzielni. Działania te umożliwiły zmniejszanie w kolejnych latach zamawianej u dostawcy ilości energii cieplnej, co skutkowało obniżeniem kosztów zakupu z tym związanych. W okresie tym wdrożono program malowania klatek schodowych, wprowadzono nowe technologie pokryć dachowych dające większą gwarancję ich szczelności, rozpoczęto proces wymiany instalacji wodociągowej w budynkach (poziomy, a w następnej kolejności piony), realizowano nowe inwestycje mieszkaniowe przy ul. Jankowskiego oraz handlowo – usługowe – pawilon „Skaut” na terenie Administracji III. W roku 2000 przejęto od OPBP „Jedynka” SA obiekt garażu wielopoziomowego przy ul. Sosnkowskiego. Na koniec 2000 r. powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych wynosiła 466,4 tys. m² oraz 28,1 tys. m² lokali użytkowych i garaży. Ilość mieszkań wynosiła 8.405, w tym mieszkań własnościowych 6.019, Spółdzielnia zrzeszała 9.344 członków w tym 427 oczekujących. W omawianych latach na terenie działania spółdzielni w wyniku inwestycji przybyło 822 miejsc postojowych dla samochodów. W roku 1999 odbyły się kolejne wybory do Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady został Pan Aleksander Iszczuk. Kadencja tej Rady upłynęła w 2002 r. 

W kolejnej kadencji Rady tj. w latach 2002 – 2006 funkcję Przewodniczącego pełnili Pan Aleksander Iszczuk do 2005r., a następnie Pani Regina Kamińska, która objęła również przewodnictwo Rady w kadencji rozpoczynającej się w roku bieżącym. Ostatnie 5 lat w działalności naszej spółdzielni to z jednej strony po raz kolejny konieczność dostosowania jej uregulowań formalno-prawnych do wchodzącej w życie Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z późniejszymi nowelizacjami, które powodowały konieczność zmian obowiązującego w naszej Statutu oraz opracowanych na jego podstawie regulaminów, oraz podjęcie czynności mających na celu umożliwienie członkom naszej spółdzielni skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę – przenoszenie mieszkań na odrębną własność. Z drugiej strony kontynuowano przyjęty wcześniej kierunek zmierzający do poprawy komfortu zamieszkiwania i racjonalnego wzrostu kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Zakończono proces ocieplania budynków, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami tego wymagały. W 100% wykonano ocieplenie stropodachów. Rozpoczęto proces wymiany okien na klatkach schodowych, pionów przeszklonych, drzwi wejściowych do budynków. Sukcesywnie rozpoczęto remonty kapitalne urządzeń dźwigowych i wiatrołapów. Kontynuowano wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody. W ramach działalności inwestycyjnej realizowano kolejne budynki mieszkalne przy ul. Jankowskiego, oraz budowano kolejne miejsca parkingowe. Wprowadzono program pomocy spółdzielni przy wymianie okien w mieszkaniach. Jednocześnie wdrażano odpowiednie procedury przetargowe oraz renegocjowano umowy z dostawcami stałych usług w celu obniżania kosztów bieżącego utrzymania. W budynkach gdzie istniały możliwości techniczne zrealizowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamieszkiwania podjęto program mający na celu dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej- montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej i dymoszczelnych, systemów oddymiania, budowę dróg pożarowych. Z inicjatywy naszej spółdzielni Rada Miasta Opola udzieliła bonifikatę przy wykupie gruntów będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu na własność. W chwili obecnej kończymy proces wykupu gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi na własność. W roku bieżącym oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny przy ul. Jankowskiego o 32 mieszkaniach i powierzchni użytkowej 2070 m². W chwili obecnej Spółdzielnia zrzesza 9233 członków w tym : 8915 członków z tytułu posiadania mieszkania, 240 członków oczekujących oraz 78 członków z prawem do lokalu użytkowego. Powierzchnia gruntów na których zlokalizowane są zasoby spółdzielcze wynosi ponad 76 ha. Powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielni wynosi 501 tys.m² w tym 29 tys. m² powierzchni lokali użytkowych, liczba lokali mieszkalnych wynosi 8510 które usytuowane są 134 budynkach. Koszty utrzymania tych zasobów zamykają się kwotą około 35 mln zł, co w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych średniomiesięcznie wynosi ok. 6 zł. Na koniec 2005 r. w spółdzielni było zatrudnionych 75 osób. Kondycja ekonomiczna naszej spółdzielni zarówno w opinii Biegłych Rewidentów prowadzących coroczne badanie naszego sprawozdania finansowego jak i lustratorów jest bardzo dobra.

Podsumowanie : 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 rok

2006 rok

ILOŚĆ CZŁONKÓW

5739

9233

ILOŚĆ BUDYNKÓW

47

134

ILOŚĆ MIESZKAŃ

3872

8510

POW. UŻYTKOWA MIESZKAŃ

213 tys. m²

472 tys. m²

POW. UŻYTKOWA LOKALI

6,6 tys. m²

29 tys. m²

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

193 etaty

75 etatów

KOSZTY OGÓŁEM

32 mln. zł

 12,6 zł/m²/m-c

35 mln. zł

6,2 zł/m/m-c1. W okresie minionych 25 lat zrealizowano ponad 4600 mieszkań a powierzchnia użytkowa spółdzielni zwiększyła się ponad dwukrotnie. Szacujemy, że w mieszkaniach tych zamieszkuje około 30 tysięcy opolan. 
2. Spółdzielnia nasza w swojej historii nieprzerwanie prowadziła działalność inwestycyjną mimo niesprzyjających temu warunków makroekonomicznych.
3. Doprowadzono w naszej spółdzielni do usunięcia wad technologicznych którymi obarczone jest budownictwo wielkopłytowe.
4. Oprócz działalności podstawowej w spółdzielni przez wszystkie te lata prowadzona była działalność społeczno – wychowawcza. Działalności tej poświęcamy odrębne miejsce w niniejszym wydaniu gazety.
5. Mimo niezależnych od nas warunków zewnętrznych, transformacji gospodarczej i ustrojowej którą przeszedł nasz kraj, Spółdzielnia w tych latach przetrwała bez większych problemów ekonomicznych ( nigdy nie groziła jej upadłość) jak i organizacyjnych. Terminowo wprowadzano w naszej spółdzielni wszelkie zmiany wynikające z zmieniającej się polityki Państwa dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej i jej członków.
6. Konsekwentnie realizowane były w Spółdzielni przedsięwzięcia gospodarcze i organizacyjne których podstawowym celem była i jest ochrona naszych członków przed nadmiernym wzrostem kosztów utrzymania mieszkań, poprawa warunków życia i zamieszkiwania w swojej spółdzielni.

Kończąc należy podkreślić, że nie byłoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Opolu gdyby nie jej Członkowie i ich wysiłek ekonomiczny, który ponoszą w związku z jej utrzymaniem, poprzez regularne wnoszenie opłat eksploatacyjnych za zajmowane lokale. To im przede wszystkim należą się podziękowania za minione 25 lat. Wszystkie z konieczności skrótowo przedstawione dokonania w naszej Spółdzielni nie były by możliwe bez udziału rzeszy członków zasiadających w organach samorządowych tj. Zebraniu Przedstawicieli, Radzie Nadzorczej, Radom Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Ich udział w pracach tych organów potwierdza iż jedna z podstawowych zasad spółdzielczości – samorządność – w naszej spółdzielni się sprawdziła. Na przestrzeni tych lat jest to liczba kilkuset osób których nie jest możliwe wymienienie w tym tekście z imienia i nazwiska. To dzięki ich niejednokrotnie odważnych decyzjach mamy Spółdzielnię taką, jaka jest dzisiaj. Im również należą się słowa podziękowania za ich czas i zaangażowanie, które poświęcali sprawom spółdzielni. Ocenę, jaka jest nasza Spółdzielnia dzisiaj pozostawiam naszym członkom.

Tekst przygotował na podstawie
materiałów z Zebrań Przedstawicieli Spółdzielni
Adam Jaroch

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie