Czy podwyżki funduszu remontowego są konieczne?

Każdy z nas co kilka lat remontuje lub odnawia własne mieszkanie podnosząc jego standard i komfort zamieszkiwania. Ale mieszkanie to znajduje się w określonym budynku, który również wymaga remontów mających przede wszystkim na celu utrzymanie go co najmniej w stanie niepogorszonym. Myślę, że zdecydowana większość z mieszkańców oczekuje, że standard budynków będzie zbliżony do nowo budowanych, oczywiście uwzględniając możliwości związane z technologią w których zostały wybudowane. Do tego nakłada się potrzeba remontów i wymian związanych z zużyciem, wynikających z wieku naszych zasobów (najstarsze mają już ponad 40 lat). Musimy również pamiętać, że w przypadku zbycia naszego mieszkania chcielibyśmy za nie uzyskać jak najwyższą cenę. A ta wynika również z tego w jakim stanie technicznym jest budynek, w którym znajduje się nasz lokal.

Przez wiele lat fundusz remontowy w naszej Spółdzielni utrzymywał się na niezmienionym poziomie 1 zł/m². Było to możliwe dzięki otrzymywaniu przez spółdzielnię dotacji na usuwanie tzw. wad technologicznych (docieplenie ścian), oraz uzyskiwaniem przez Spółdzielnię wolnych środków z przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe, które przeznaczone były częściowo na zasilenie funduszu remontowego. Źródło to przestało zasilać fundusze spółdzielni w 2007 roku gdyż zmieniły się zasady przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własność. Obecnie spółdzielnia może pobrać tylko wartość nominalnego kredytu pozostałego do spłaty, który w całości jest przekazywany do budżetu Państwa.

Wszystko co napisane powyżej wydaje się oczywiste , jednak nie dla wszystkich.

W ostatnim czasie Rady Osiedli nr I i III podjęły Uchwały o podwyżce od nowego roku wpłat na fundusz remontowy.

Na osiedlu nr I z dniem 1.12.2018r. stawka opłaty na fundusz remontowy wzrośnie o 0,30 zł/m² i na większości nieruchomości wyniesie 2zł/m², co daje wzrost na mieszkanie o pow. 60 m² o 18zł miesięcznie.

Na osiedlu nr II od stycznia 2018r. mieszkańcy wnoszą opłaty na fundusz w wysokości 2zł/m².

Również na osiedlu nr IV na dwóch nieruchomościach stawki od 2016 i 2017 roku wynoszą 2zł/m² i 2,20zł/m². Stawki te były podniesione na wniosek samych mieszkańców. Umożliwiły one sfinansowanie prac termomodernizacyjnych i przyniosły lub przyniosą w najbliższych latach efekt w postaci uzyskania zewnętrznej pomocy bezzwrotnej w postaci premii, która obniżyła koszty tych prac.

Na osiedlu nr III stawki na fundusz remontowy wynoszą 1zł/m² i pozostają na tym poziomie od 2014r. Rada Osiedla dwa lata temu postanowiła podnieść te stawki do poziomu 2 zł/m². Niestety w wyniku działania grupy osób która zmobilizowała ok. 400 mieszkańców (na 2500 mieszkań) do uczestnictwa w zebraniu. Część z tych osób w burzliwej atmosferze „zmusił” Radę Osiedla do wycofania się z podjętych decyzji. Na zebraniu tym Zarząd oraz Kierownik Administracji przedstawili zebranym potrzeby remontowe na kolejne lata i niezbędne środki które na tan cel należy przeznaczyć, podwyżki te umożliwiałyby również aplikowanie przez Spółdzielnię w programach umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych. W tym miejscu chcemy tylko wspomnieć, że w latach 2013-2018 Spółdzielnia uzyskała dodatkowe środki zewnętrzne w postaci premii i umorzenia kredytów w kwocie 2 milionów złotych. Środki te zasiliły fundusz remontowy tych nieruchomości, na których prace te były wykonywane. Podnoszone przez pracowników Spółdzielni próby przekonania mieszkańców, iż nie podjęcie określonych prac prowadzi w konsekwencji do degradacji zasobów obniżając ich wartość a tym samym majątek mieszkańców oraz konieczność poniesienia w przyszłości znacznie wyższych kosztów niestety nie przekonały zebranych.

Jednak do administracji i zarządu coraz częściej docierają głosy mieszkańców Osiedla nr III oczekujących poniesienia standardu zamieszkania, wykonania remontów elewacji, wymiany dźwigów, remontów nawierzchni ulic, wymiany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci wod – kan. Obecne stawki zabezpieczają jedynie koszty wykonywania bieżących napraw i remontów, tak aby zapobiec niszczeniu budynków i utrzymania urządzeń w sprawności technicznej.

Uchwała Rady Osiedla nr III podjęta w miesiącu wrześniu o podwyższeniu stawki funduszu remontowego z 1zł/m² na 1,50 zł/m² jest jedynie zmianą, która pozwoli na utrzymanie bieżącego poziomu robót.

Podjęte przez Rady Osiedli podwyżki stawek funduszu remontowego tylko w części rekompensują wzrost kosztów robót budowlanych i usług świadczonych przez firmy wykonujące prace na osiedlach. Na koszt te składają się przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniami pracowników wykonujących te prace oraz koszty zużytych materiałów. Postaramy się to zilustrować kilkoma przykładami.

Przyjęta przez Rząd na rok 2019r. wysokość minimalnego wynagrodzenia (2250 zł) jest wyższa o 28,6% w stosunku do obowiązującego w 2015r. (1750 zł). Stawka minimalna roboczogodziny przy robotach budowlanych wynosiła odpowiednio 14,83 zł w 2015r., 17,79 zł w 2018r. – wzrost o 20%.

 Przykładowe wzrost kosztów materiałów używanych przy robotach na terenie Spółdzielni wynosiły:

- styropian używany przy termomodernizacji wzrost w roku bieżącym o 45% w stosunku do roku 2016,

- kostka brukowa (polbruk) wzrost o 35%,

- rury do wymiany pionów wodnych wzrost w zależności od średnicy wynosi od 30% do 60%.

 

Wzrosty zarówno robocizny jak i materiałów przekładają się bezpośrednio na wzrost ofert przetargowych na roboty wykonywane w budynkach naszej Spółdzielni, i tak dla przykładu:

- remont elewacji (wymiana płyt z domieszką azbest na ocieplenie styropian + wyprawa) wzrost cen w stosunku do 2017r. od 40% -do 50 %,

- malowanie klatek schodowych – wzrost o ok. 22%,

- wymiana pokrycia dachowego – wzrost o ok. 26%,

- remonty chodników  - wzrost o ok. 50%

Przedstawiając powyższe chcielibyśmy Państwu przedstawić obiektywne czynniki mające wpływ na wysokość kosztów prowadzonych prac.

Zdajemy sobie sprawę, że materiał ten nie przekona wszystkich, a zwłaszcza osoby, które od lat kwestionują podejmowane przez Spółdzielnię działania twierdząc, że „budynek od czterdziestu lat nie był remontowany”. Jednak mamy nadzieję, że zdecydowana większość mieszkańców rozumie potrzebę wzrostu stawek, gdyż tylko w ten sposób możemy zapewnić, że budynki nie będą ulegały degradacji, a Państwa majątek nie będzie tracił swej wartość. Utrzymywanie stawek na niezmienionym poziomie spowoduje znaczne ograniczenie prac remontowych, a tym samym przesunie w czasie ich prowadzenie.

Krótkie przypomnienie co to jest Fundusz na modernizację.

Fundusz na modernizację został wydzielony w ramach fundusz remontowego w tych nieruchomościach, gdzie wykonano prace polegające na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi w budynkach. Prace te finansowane były ze środków wspólnych, a ich koszt obciąża te nieruchomości na których były prowadzone. Środki te winny być przez mieszkańców tych nieruchomości zwrócone, tak by można było finansować kolejne prace. Przyjęty czas zwrotu tych nakładów wynosi 6 do 7 lat. Przy tym okresie zwrotu stawki fundusz na modernizację zostały w całości zrekompensowane obniżką stawek centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a tym samym nie spowodowały wzrostu opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez mieszkańców tych nieruchomości.

O tym fakcie część mieszkańców a zwłaszcza tych którzy chcą się mienić tzw. obrońcami członków spółdzielni przed spółdzielnią zdaje się nie pamiętać i przedstawiać, że jest to dodatkowy fundusz obciążający kieszeń mieszkańców. Po okresie spłaty tych kosztów pozycja ta -fundusz na modernizację- „zniknie” z zobowiązań eksploatacyjnych.

Na zakończenie zapraszamy wszystkich mieszkańców do dyskusji na organizowanych zebraniach, żywiąc nadzieję, że wielu osobom przybliżyliśmy temat remontów a na zebraniach pojawią się głosy tych którzy rozumieją, iż tylko prowadzenie właściwej gospodarki remontowo – konserwacyjnej prowadzonej wyprzedzająco a nie w stanie awaryjnym, pozwali Państwu zamieszkiwać w godziwych warunkach, bez obawy, że będziecie zmuszeni do wyłożenia jednorazowo znacznych kwot, aby usunąć powstałe zaniedbania lub usunąć awarię.

 

Opole 19.10.2018r.                                                                                                                                                  Adam Jaroch

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie