Aktualności
E-czynsze
Śmieci - nowe zasady gospod.
Nasze osiedlowe sprawy
Historia spółdzielni
Władze / organy statutowe
Przewodnik interesanta
Przepisy spółdzielcze
Przetargi / Ogłoszenia
Fundusze unijne
Wolne lokale użytkowe
Nieruchomości mieszkaniowe
Dział. społeczno-wychowawcza
Fotogaleria
Odnośniki
Kontakt

Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 roku (145 dzień roku)


 

Lata 1996–2000 to okres, w którym budżet Państwa zaprzestał wspomagania spółdzielczości mieszkaniowej systemem dotacji do kosztów zakupu energii cieplnej i robót termo-modernizacyjnych, dlatego też działania gospodarcze w naszej spółdzielni skupiały się przede wszystkim na zakończeniu procesu wyposażenia mieszkań w indywidualne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji cieplnych w budynkach poprzez montaż automatyki pogodowej, zaworów termostatycznych pod pionami ciepłej wody oraz wspieraniu montażu wodomierzy przez członków spółdzielni w lokalach mieszkalnych. Kontynuowany był proces ocieplania budynków mieszkalnych ze środków własnych spółdzielni. Działania te umożliwiły zmniejszanie w kolejnych latach zamawianej u dostawcy ilości energii cieplnej, co skutkowało obniżeniem kosztów zakupu z tym związanych. W okresie tym wdrożono program malowania klatek schodowych, wprowadzono nowe technologie pokryć dachowych dające większą gwarancję ich szczelności, rozpoczęto proces wymiany instalacji wodociągowej w budynkach (poziomy, a w następnej kolejności piony), realizowano nowe inwestycje mieszkaniowe przy ul. Jankowskiego oraz handlowo – usługowe – pawilon „Skaut” na terenie Administracji III. W roku 2000 przejęto od OPBP „Jedynka” SA obiekt garażu wielopoziomowego przy ul. Sosnkowskiego. Na koniec 2000 r. powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych wynosiła 466,4 tys. m² oraz 28,1 tys. m² lokali użytkowych i garaży. Ilość mieszkań wynosiła 8.405, w tym mieszkań własnościowych 6.019, Spółdzielnia zrzeszała 9.344 członków w tym 427 oczekujących. W omawianych latach na terenie działania spółdzielni w wyniku inwestycji przybyło 822 miejsc postojowych dla samochodów. W roku 1999 odbyły się kolejne wybory do Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady został Pan Aleksander Iszczuk. Kadencja tej Rady upłynęła w 2002 r. 

W kolejnej kadencji Rady tj. w latach 2002 – 2006 funkcję Przewodniczącego pełnili Pan Aleksander Iszczuk do 2005r., a następnie Pani Regina Kamińska, która objęła również przewodnictwo Rady w kadencji rozpoczynającej się w roku bieżącym. Ostatnie 5 lat w działalności naszej spółdzielni to z jednej strony po raz kolejny konieczność dostosowania jej uregulowań formalno-prawnych do wchodzącej w życie Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z późniejszymi nowelizacjami, które powodowały konieczność zmian obowiązującego w naszej Statutu oraz opracowanych na jego podstawie regulaminów, oraz podjęcie czynności mających na celu umożliwienie członkom naszej spółdzielni skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę – przenoszenie mieszkań na odrębną własność. Z drugiej strony kontynuowano przyjęty wcześniej kierunek zmierzający do poprawy komfortu zamieszkiwania i racjonalnego wzrostu kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Zakończono proces ocieplania budynków, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami tego wymagały. W 100% wykonano ocieplenie stropodachów. Rozpoczęto proces wymiany okien na klatkach schodowych, pionów przeszklonych, drzwi wejściowych do budynków. Sukcesywnie rozpoczęto remonty kapitalne urządzeń dźwigowych i wiatrołapów. Kontynuowano wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody. W ramach działalności inwestycyjnej realizowano kolejne budynki mieszkalne przy ul. Jankowskiego, oraz budowano kolejne miejsca parkingowe. Wprowadzono program pomocy spółdzielni przy wymianie okien w mieszkaniach. Jednocześnie wdrażano odpowiednie procedury przetargowe oraz renegocjowano umowy z dostawcami stałych usług w celu obniżania kosztów bieżącego utrzymania. W budynkach gdzie istniały możliwości techniczne zrealizowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamieszkiwania podjęto program mający na celu dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej- montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej i dymoszczelnych, systemów oddymiania, budowę dróg pożarowych. Z inicjatywy naszej spółdzielni Rada Miasta Opola udzieliła bonifikatę przy wykupie gruntów będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu na własność. W chwili obecnej kończymy proces wykupu gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi na własność. W roku bieżącym oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny przy ul. Jankowskiego o 32 mieszkaniach i powierzchni użytkowej 2070 m². W chwili obecnej Spółdzielnia zrzesza 9233 członków w tym : 8915 członków z tytułu posiadania mieszkania, 240 członków oczekujących oraz 78 członków z prawem do lokalu użytkowego. Powierzchnia gruntów na których zlokalizowane są zasoby spółdzielcze wynosi ponad 76 ha. Powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielni wynosi 501 tys.m² w tym 29 tys. m² powierzchni lokali użytkowych, liczba lokali mieszkalnych wynosi 8510 które usytuowane są 134 budynkach. Koszty utrzymania tych zasobów zamykają się kwotą około 35 mln zł, co w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych średniomiesięcznie wynosi ok. 6 zł. Na koniec 2005 r. w spółdzielni było zatrudnionych 75 osób. Kondycja ekonomiczna naszej spółdzielni zarówno w opinii Biegłych Rewidentów prowadzących coroczne badanie naszego sprawozdania finansowego jak i lustratorów jest bardzo dobra.

Podsumowanie : 

WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 rok

2006 rok

ILOŚĆ CZŁONKÓW

5739

9233

ILOŚĆ BUDYNKÓW

47

134

ILOŚĆ MIESZKAŃ

3872

8510

POW. UŻYTKOWA MIESZKAŃ

213 tys. m²

472 tys. m²

POW. UŻYTKOWA LOKALI

6,6 tys. m²

29 tys. m²

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

193 etaty

75 etatów

KOSZTY OGÓŁEM

32 mln. zł

 12,6 zł/m²/m-c

35 mln. zł

6,2 zł/m/m-c1. W okresie minionych 25 lat zrealizowano ponad 4600 mieszkań a powierzchnia użytkowa spółdzielni zwiększyła się ponad dwukrotnie. Szacujemy, że w mieszkaniach tych zamieszkuje około 30 tysięcy opolan. 
2. Spółdzielnia nasza w swojej historii nieprzerwanie prowadziła działalność inwestycyjną mimo niesprzyjających temu warunków makroekonomicznych.
3. Doprowadzono w naszej spółdzielni do usunięcia wad technologicznych którymi obarczone jest budownictwo wielkopłytowe.
4. Oprócz działalności podstawowej w spółdzielni przez wszystkie te lata prowadzona była działalność społeczno – wychowawcza. Działalności tej poświęcamy odrębne miejsce w niniejszym wydaniu gazety.
5. Mimo niezależnych od nas warunków zewnętrznych, transformacji gospodarczej i ustrojowej którą przeszedł nasz kraj, Spółdzielnia w tych latach przetrwała bez większych problemów ekonomicznych ( nigdy nie groziła jej upadłość) jak i organizacyjnych. Terminowo wprowadzano w naszej spółdzielni wszelkie zmiany wynikające z zmieniającej się polityki Państwa dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej i jej członków.
6. Konsekwentnie realizowane były w Spółdzielni przedsięwzięcia gospodarcze i organizacyjne których podstawowym celem była i jest ochrona naszych członków przed nadmiernym wzrostem kosztów utrzymania mieszkań, poprawa warunków życia i zamieszkiwania w swojej spółdzielni.

Kończąc należy podkreślić, że nie byłoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Opolu gdyby nie jej Członkowie i ich wysiłek ekonomiczny, który ponoszą w związku z jej utrzymaniem, poprzez regularne wnoszenie opłat eksploatacyjnych za zajmowane lokale. To im przede wszystkim należą się podziękowania za minione 25 lat. Wszystkie z konieczności skrótowo przedstawione dokonania w naszej Spółdzielni nie były by możliwe bez udziału rzeszy członków zasiadających w organach samorządowych tj. Zebraniu Przedstawicieli, Radzie Nadzorczej, Radom Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Ich udział w pracach tych organów potwierdza iż jedna z podstawowych zasad spółdzielczości – samorządność – w naszej spółdzielni się sprawdziła. Na przestrzeni tych lat jest to liczba kilkuset osób których nie jest możliwe wymienienie w tym tekście z imienia i nazwiska. To dzięki ich niejednokrotnie odważnych decyzjach mamy Spółdzielnię taką, jaka jest dzisiaj. Im również należą się słowa podziękowania za ich czas i zaangażowanie, które poświęcali sprawom spółdzielni. Ocenę, jaka jest nasza Spółdzielnia dzisiaj pozostawiam naszym członkom.

Tekst przygotował na podstawie
materiałów z Zebrań Przedstawicieli Spółdzielni
Adam Jaroch

© copyright 2006-2016 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!