Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu zaprasza do złożenia oferty na badanie ustawowe sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020

w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Oferta winna zawierać co najmniej:

1)   informację o oferencie, m.in.:

      a)  forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

b)  informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

c) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat (doświadczenie w spółdzielczości mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),

2)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73.    

3)   cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania.

4)    specyfikację kosztów dodatkowo obciążających zamawiającego w związku z realizacją umowy (np.: koszty delegacji, diet, noclegów),

5)    wstępny harmonogram prac związanych z badaniem,

6)     projekt umowy.

 

W ramach realizacji zamówienia biegły rewident zobligowany będzie do udziału  w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia wyników badania sprawozdania finansowego.

Termin składania ofert – 13 września 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

O ewentualnym wyborze Państwa oferty poinformujemy pisemnie.

Ofertę i ewentualne zapytania prosimy kierować na adres: Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 40-42,  45-254 Opole, e-mail:

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie