Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu  ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

  1. Osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole
  2. telefonicznie: 077-46-24-700 fax 077-46-24-701,
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu  ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole lub na adres poczty elektronicznej:  

Inspektor Ochrony Danych

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu w celach:

1) Wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ciążących na Spółdzielni w szczególności zadań wynikających z:

a. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.

b. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

c. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

2) Rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.

3) Zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

4) Realizacji działalności  społecznej i oświatowo – kulturalnej na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5) Zarządzania nieruchomościami. Dane członków spółdzielni oraz użytkowników mieszkań przetwarzane są w celach realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomości w tym: realizacji szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizacji właściwego obiegu korespondencji i informacji zgłaszanych przez mieszkańców oraz funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • Banki
  • Operatorzy pocztowi;
  • Firmy odpowiedzialne za obsługę techniczno-administracyjną Spółdzielni;
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Do pobrania: PDFDruk wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie