WALNE ZGROMADZENIE - SIERPIEŃ 2020 R

  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI – sierpień 2020 roku

Szanowni Państwo

Informujemy wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, że Zarząd Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie w następujących terminach:

- część 1 - Osiedle Nr III –    20 sierpnia  2020r. (czwartek) – w PSP Nr 29

- część 2 - Osiedle Nr IV –    21 sierpnia  2020r. (piątek) – w PSP Nr 29

- część 3 -  Osiedle Nr I  –     24 sierpnia  2020r. (poniedziałek) – w PSP Nr 5

- część 4 -  Osiedle Nr II  -     25 sierpnia 2020r. (wtorek)  – w PSP Nr 5.

                   Walne Zgromadzenia jest najwyższym organem Spółdzielni. W latach ubiegłych odbywało się zawsze przed końcem  I półrocza . W bieżącym roku, z uwagi na stan epidemii, nie było możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia do czerwca br.

Decyzja dotycząca zwołania obecnie Walnego Zgromadzenia wynika z konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał niezbędnych do dalszego funkcjonowania Spółdzielni, w tym przede wszystkim uchwał                   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej. Jednocześnie nastąpiło poluzowanie obostrzeń związanych z organizowaniem konferencji, spotkań - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 roku oraz uzyskaliśmy możliwość zorganizowania Walnego w aulach szkół: PSP Nr 29 i PSP Nr 5, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego. Pragniemy zaznaczyć, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się             z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zarząd Spółdzielni zwołując WZ przyjął „Zasady obowiązujące członków Spółdzielni uczestniczących w  Walnym Zgromadzeniu w trakcie epidemii SARS-CoV- 2”, w myśl których:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu zapewnia wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia oraz pracownikom pracującym przy jego obsłudze środki do dezynfekcji rąk.
  2. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przed  wejściem na teren zebrania będą poddani bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Osobom z wynikiem pomiaru powyżej 37,50 C można odmówić wejścia na teren zebrania, mając na uwadze ochronę pozostałych uczestników przed potencjalnym zarażeniem koronawirusem.
  3. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w Walnym  Zgromadzeniu zobowiązani są podać dane niezbędne do kontaktu – adres zamieszkania, numer telefonu gdy wynik pomiaru temperatury będzie wskazywał na możliwość wystąpienia ryzyka zakażenia koronawirusem lub na wypadek stwierdzenia po zebraniu u któregoś z uczestników zakażenia koronawirusem.
  4. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, wchodząc na teren zebrania, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk oraz zakrycia nosa i ust przy pomocy maski lub przyłbicy. Wymóg zakrycia nosa i ust obowiązuje w trakcie całości obrad.
  5. Środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe uczestnicy zgromadzenia muszą zapewnić sobie we własnym zakresie.
  6. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać własne środki piśmiennicze (długopis).
  7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do zachowania 1,5 metrowego dystansu od innych uczestników obrad.
  8. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do zajęcia miejsca na sali w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
  9. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do stosowania się do instrukcji i poleceń organizatora oraz pracowników obsługi.

Zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i żywimy przekonanie, że przyjęte zasady spotkają się ze zrozumieniem z Państwa strony.

 

Jednocześnie informujemy wszystkich Członków, że na stronie internetowej Spółdzielni www.smlw.opole.pl, po zalogowaniu się do systemu E-Czynsze oraz w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w Dziale Organizacyjno – Członkowskim, pokój nr 218 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – nr 774624732, nr 774624731 lub nr 665444017), udostępnione zostały sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r., natomiast od dnia 5 sierpnia b.r. udostępnimy w ww. trybie projekty uchwał.  Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z w/w dokumentami.

Ponadto realizując obowiązek wynikający z § 84 ust.2b statutu w sekretariacie Zarządu Spółdzielni, w siedzibach Administracji Osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni udostępniony został wzór pełnomocnictwa do udziału       w danej części Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu

PDFZawiadomienie o WZ.pdf
 

Wzór pełnomocnictwa do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia

PDFWzór pełnomocnictwa Członka Spółdzielni.pdf
                        

                                                                        ZARZĄD

                                    SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie